اتاق خبر24 سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 1

مشرق نیوز سیاسی 0

نامه نیوز سیاسی 2

آریا سیاسی 1

دانا سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 0

آریا سیاسی 0

عصرایران اجتماعی 0

آفتاب نیوز سیاسی 0

اتاق خبر24 سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 0

دانا سیاسی 2

عصرایران سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 1

افکارنیوز گوناگون 3

آفتاب نیوز سیاسی 1

صدای ایران گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 0

جام نیوز سیاسی 3

فرارو سیاسی 4

فرارو سیاسی 5

خردادنیوز گوناگون 4