دانا سیاسی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

نامه نیوز سیاسی 7

پارسینه اجتماعی 1

جام نیوز سیاسی 0

شبستان سیاسی 2

نامه نیوز سیاسی 0

آریا بین‌الملل 0

دانا بین‌الملل 4

ایکنا گوناگون 1

صداوسیما اجتماعی 4

دانا بین‌الملل 3

آریا سیاسی 0

خردادنیوز گوناگون 3

آریا سیاسی 0

صداوسیما گوناگون 2

عصرایران اجتماعی 0

دانا سیاسی 5

صداوسیما بین‌الملل 2

آریا بین‌الملل 0

آریا بین‌الملل 1

شبستان سیاسی 3

دانا بین‌الملل 3

برنا گوناگون 5

صداوسیما بین‌الملل 3