دانا اقتصادی 6

صداوسیما اقتصادی 6

ایران اکونومیست اقتصادی 5

شبستان اجتماعی 0

ایرنا تجارت 6

دانشجو ورزشی 0

شبستان سیاسی 0

موج گوناگون 2

عصرایران اقتصادی 13

ایرنا تجارت 21

فانوس نیوز اقتصادی 19

ایرنا خانواده 31

فانوس نیوز گوناگون 8