صداوسیما بین‌الملل 3

صداوسیما بین‌الملل 5

پانا گوناگون 11

آفتاب نیوز سیاسی 4

آفتاب نیوز سیاسی 9

پانا گوناگون 7

دانا سیاسی 13

صداوسیما بین‌الملل 4

آریا سیاسی 3

آریا سیاسی 6

پارس نیوز گوناگون 8

صداوسیما بین‌الملل 11

نامه نیوز سیاسی 57

صداوسیما بین‌الملل 40

فردانیوز اجتماعی 30

فانوس نیوز استانها 35

شفقنا گوناگون 44

رکنا گوناگون 22

صداوسیما بین‌الملل 17

تدبیر گوناگون 46

انتخاب چندرسانه ای 17

پارس نیوز گوناگون 21

افکارنیوز گوناگون 68

فرادید حوادث 28

جام نیوز حوادث 41