مهر قزوین 6

مهر قزوین 5

ایران اکونومیست سلامت 2

مهر قزوین 2

مهر تغذیه و سلامت 6

فانوس نیوز بین‌الملل 6

مهر قزوین 7

مهر فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 2

مهر قزوین 6

مهر فوتبال داخلی 0

ایسنا ورزشی 7

مهر قزوین 2

مهر قزوین 17

مهر قزوین 48

صداوسیما ورزشی 28

مهر قزوین 38

مهر فوتبال داخلی 6

مهر کتاب 14

مهر فوتبال داخلی 39

مهر قزوین 31

مهر فوتبال داخلی 8