پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 3

ایلنا گوناگون 8

نود تي وي ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال خارجی 5

همشهری گوناگون 7

ورزش 3 ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7

فرتاک ورزشی ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 8

ورزش 3 ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 6

نود تي وي ورزشی 5

ایرنا ورزشی 4

نود تي وي ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 7

ورزش 3 ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 2