ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 1

الف ورزشی 1

ایسنا ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 2

ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 8

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 2

ایسنا ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 2