مشرق نیوز گوناگون 4

آرگا سلامت 5

آرگا سلامت 2

مشرق نیوز گوناگون 5

سلامت نیوز سلامت 5

تابناک اجتماعی 0

مشرق نیوز اجتماعی 3

مشرق نیوز اجتماعی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 5

مشرق نیوز اجتماعی 2

آرگا سلامت 3

مشرق نیوز گوناگون 3

فردانیوز اجتماعی 0

روژان سلامت 1

فردانیوز اجتماعی 0

مشرق نیوز اجتماعی 4

مشرق نیوز گوناگون 0

فردانیوز اجتماعی 1

فردانیوز اجتماعی 2

باشگاه خبرنگاران علمی 4

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 5

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 8

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 9

جماران گوناگون 3

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 6