مهر فوتبال داخلی 1

مشرق نیوز گوناگون 1

مشرق نیوز ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

مشرق نیوز ورزشی 4

جام نیوز ورزشی 2

جماران گوناگون 3

مشرق نیوز گوناگون 2

پارسینه ورزشی 3

ایلنا گوناگون 2

مشرق نیوز گوناگون 2

مهر فوتبال داخلی 3

مشرق نیوز گوناگون 2

جام نیوز ورزشی 2

مهر فوتبال داخلی 4

افکارنیوز گوناگون 2

مشرق نیوز ورزشی 2

صراط ورزشی 2

مشرق نیوز گوناگون 3

مشرق نیوز ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

جام نیوز ورزشی 3

ایسنا ورزشی 2

جام نیوز ورزشی 9