آفتاب نیوز ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

برنا گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

پارسینه ورزشی 1

صدای ایران گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 1

فرتاک ورزشی ورزشی 0

برنا گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

جماران گوناگون 1

جماران گوناگون 0

تدبیر گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

جماران گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 2

فرتاک ورزشی ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0