جماران گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 0

پارسینه ورزشی 0

پارسینه ورزشی 0

عصرایران ورزشی 4

فردانیوز ورزشی 0

صدای ایران گوناگون 0

جماران گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 0

جماران گوناگون 0

برنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

افکارنیوز گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 0

رکنا گوناگون 0

آفتاب نیوز ورزشی 4

صدای ایران گوناگون 2

پارسینه ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 4

افکارنیوز گوناگون 0