ایرنا ورزشی 0

ایرنا اقتصادی 1

ایرنا آذربایجان شرقی 2

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

صداوسیما ورزشی 2

صداوسیما ورزشی 2

ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 7

ایرنا ورزشی 0

مهر آذربایجان شرقی 5

مهر آذربایجان شرقی 4

جماران گوناگون 8

مهر آذربایجان شرقی 5

باشگاه خبرنگاران ورزشی 5

ایرنا اصفهان 7

ایرنا ورزشی 0

ایرنا اصفهان 7

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

ایرنا ورزشی 3

ایرنا ورزشی 4

باشگاه خبرنگاران ورزشی 5

ایرنا آذربایجان شرقی 10

باشگاه خبرنگاران ورزشی 5

ایرنا فارس 3