مهر سیاسی 0

پارسینه اجتماعی 6

خردادنیوز گوناگون 4

شبستان سیاسی 4

آفتاب نیوز سیاسی 4

پارسینه اجتماعی 2

مهر مجلس 0

الف سیاسی 2

ایران اکونومیست سیاسی 0

مهر سیاسی 2

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

شبستان سیاسی 0

مهر سیاسی 3

مهر خوزستان 2

صداوسیما اجتماعی 2

شبستان سیاسی 0

الف اجتماعی 0

فردانیوز سیاسی 0

مشرق نیوز گوناگون 2

شبستان سیاسی 0

مهر سیاسی 0

مهر سیاسی 3

مهر سیاسی 0

پارسینه اجتماعی 0

مهر دولت 4