مهر مجلس 7

مهر هرمزگان 7

باشگاه خبرنگاران سیاسی 0

پارسینه اجتماعی 6

موج گوناگون 2

الف سیاسی 8

صداوسیما اجتماعی 0

موج گوناگون 8

مهر سیاسی 0

صداوسیما اجتماعی 0

صداوسیما اجتماعی 0

مهر سیاسی 0

مهر سیاسی 0

موج گوناگون 4

مهر سیاسی 0

پارسینه اجتماعی 2

مهر زنجان 4

مهر زنجان 4

مهر فرهنگی و هنری 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارسینه اجتماعی 0

ایلنا گوناگون 0

الف سیاسی 0

افکارنیوز گوناگون 4