صداوسیما ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 2

صداوسیما ورزشی 2

برنا گوناگون 4

مهر فوتبال داخلی 0

موج گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 4

ایران اکونومیست ورزشی 4

مهر فوتبال داخلی 6

پارسینه ورزشی 5

الف ورزشی 0

پارسینه ورزشی 3

فانوس نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 0

مهر فوتبال داخلی 0

مهر فوتبال داخلی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

مهر فوتبال داخلی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 2

مهر فوتبال داخلی 0

صداوسیما ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 5