فانوس نیوز ورزشی 0

موج گوناگون 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

مهر قم 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 9

صداوسیما ورزشی 4

فانوس نیوز گوناگون 0

فانوس نیوز ورزشی 9

فانوس نیوز ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 4

مهر فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 2

مهر فوتبال داخلی 5

مشرق نیوز ورزشی 2

جماران گوناگون 4

مشرق نیوز گوناگون 5

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

مهر فوتبال داخلی 2

ورزش 3 ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 4

ورزش 3 ورزشی 0