ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 10

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 2

روزنو ورزشی 0

روزنو ورزشی 0

روزنو ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 4

روزنو ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 12

پارس فوتبال فوتبال داخلی 21

پارس فوتبال فوتبال داخلی 9

ورزش 3 ورزشی 43

ورزش 3 ورزشی 10

پارس فوتبال فوتبال داخلی 16

ورزش 3 ورزشی 33

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5