پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

نود تي وي ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

مشرق نیوز ورزشی 1

ایسنا ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

ایسنا ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

مشرق نیوز ورزشی 3

مشرق نیوز گوناگون 4

نود تي وي ورزشی 2

فرتاک ورزشی ورزشی 2

آفتاب نیوز ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

ایلنا گوناگون 3

مهر فوتبال داخلی 5

نود تي وي ورزشی 5

مشرق نیوز ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 1

ایسنا ورزشی 4