ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 4

ایلنا گوناگون 4

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 2

مشرق نیوز ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 4

جماران گوناگون 3

ایلنا گوناگون 4

جماران گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

مشرق نیوز ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ورزش 3 ورزشی 4