طرفداری ورزشی 8

باشگاه خبرنگاران ورزشی 9

پارس نیوز گوناگون 2

پارس نیوز گوناگون 1

طرفداری ورزشی 2

طرفداری ورزشی 2

طرفداری ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 1

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

ایلنا گوناگون 1

طرفداری ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

خبرآنلاین چندرسانه ای 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0