فانوس نیوز اقتصادی 5

شبستان اجتماعی 6

فانوس نیوز گوناگون 7

خردادنیوز گوناگون 8

صداوسیما اجتماعی 5

نی نی بان سلامت مادر و نوزاد 6

صداوسیما اجتماعی 29

صداوسیما گوناگون 6

ایرنا اجتماعی 32

فانوس نیوز گوناگون 22