فانوس نیوز ورزشی 4

جماران گوناگون 1

تابناک ورزشی 0

تابناک ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 0

نامه نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 0

فانوس نیوز ورزشی 0

جماران گوناگون 0

عصرایران ورزشی 2

تابناک ورزشی 0

جماران گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

جماران گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 0

جماران گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

افکارنیوز گوناگون 4

جماران گوناگون 3

افکارنیوز گوناگون 1

افکارنیوز گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

افکارنیوز گوناگون 0

افکارنیوز گوناگون 3