عصرایران ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

جماران گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

فانوس نیوز ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

ایسنا ورزشی 0

آفتاب نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

فرتاک ورزشی ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 5

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7

ورزش 3 ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 4

فانوس نیوز گوناگون 0