صداوسیما بین‌الملل 0

مهر همدان 0

ایرنا خوزستان 1

دانا ورزشی 0

دانا ورزشی 0

ایسنا همدان 1

ایسنا خوزستان 1

ایسنا ورزشی 0

ایرنا خوزستان 1

ایسنا خوزستان 1

صدای ایران گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 1

شهرآرا نیوز گوناگون 0

ایسنا ورزشی 0

ایسنا خوزستان 1

دانا ورزشی 0

صداوسیما گوناگون 0

ایسنا همدان 1

ایسنا خوزستان 1

مشرق نیوز ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

دانا ورزشی 1

طرفداری ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1