مشرق نیوز گوناگون 0

نامه نیوز ورزشی 0

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 3

طرفداری ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

خبرآنلاین طنز 1

طرفداری ورزشی 1

طرفداری ورزشی 1

جماران گوناگون 0

جماران گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

جماران گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

ایلنا گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 0

نود تي وي ورزشی 0