ایرنا ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

جماران گوناگون 0

طرفداری ورزشی 2

طرفداری ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 2

طرفداری ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 4

ایلنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 6

نود تي وي ورزشی 1

ایرنا ورزشی 0

طرفداری ورزشی 3