ایران اکونومیست ورزشی 2

ایران اکونومیست سیاسی 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

بنکر اقتصادی 0

بنکر اقتصادی 0

ایران اکونومیست ورزشی 0

دنیای اقتصاد اقتصادی 4

بنکر بیمه 1

ایران اکونومیست ورزشی 2

ایران اکونومیست ورزشی 3

ایران اکونومیست ورزشی 4

ایران اکونومیست ورزشی 1

ایران اکونومیست ورزشی 2

بنکر اقتصادی 3

ایران اکونومیست ورزشی 2

ایران اکونومیست ورزشی 0

ایران اکونومیست ورزشی 8

بنکر اقتصادی 1

ایران اکونومیست ورزشی 1

ایران اکونومیست ورزشی 0

بنکر ارز و طلا 5

برنا گوناگون 0

بنکر اقتصادی 5

ایران اکونومیست ورزشی 7