مهر اقتصادی 0

ایسنا اقتصادی 1

بانکداری ایرانی اقتصادی 0

طلا ارز و طلا 3

شبستان سیاسی 5

ایسنا اقتصادی 2

عصراعتبار اقتصادی 5

پول نیوز اقتصادی 2

پول نیوز اقتصادی 2

ایران اکونومیست بازار سرمایه 6

شبستان سیاسی 4

شبستان سیاسی 2

پول نیوز اقتصادی 4

آریا اقتصادی 2

شبستان سیاسی 1

ایرنا اقتصادی 6

ایسنا اقتصادی 4

صداوسیما اقتصادی 4

پول نیوز اقتصادی 6

ایران اکونومیست بازار سرمایه 4

شبستان سیاسی 3

شبستان سیاسی 0

شبستان سیاسی 7

اقتصاد آنلاین گوناگون 0