ایرنا البرز 3

ایرنا کردستان 0

ایرنا خوزستان 1

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا خوزستان 0

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا سیستان و بلوچستان 1

ایرنا اردبیل 0

ایرنا البرز 4

ایرنا اردبیل 0

ایرنا آذربایجان غربی 0

ایرنا کردستان 0

ایرنا خراسان رضوی 0

صدای ایران گوناگون 0

ایرنا کرمانشاه 0

ایرنا سمنان 0

ایرنا اردبیل 0

ایرنا اردبیل 0

ایرنا همدان 0

صدای ایران گوناگون 0

صدای ایران گوناگون 1

ایرنا اردبیل 1

ایرنا خوزستان 0

ایرنا بوشهر 0

ایرنا آذربایجان شرقی 1