صداوسیما سیاسی 0

فردانیوز سیاسی 2

پارسینه اجتماعی 0

صداوسیما سیاسی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

افکارنیوز گوناگون 0

پارسینه بین‌الملل 1

فانوس نیوز بین‌الملل 0

فردانیوز سیاسی 0

صداوسیما بین‌الملل 0

پارسینه بین‌الملل 0

صداوسیما اقتصادی 0

پارسینه بین‌الملل 0

ایکنا گوناگون 0

ایکنا گوناگون 2

صداوسیما بین‌الملل 0

فانوس نیوز بین‌الملل 0

صداوسیما بین‌الملل 0

آریا بین‌الملل 0

فانوس نیوز گوناگون 1

ایکنا گوناگون 6

فردانیوز بین‌الملل 6