طرفداری ورزشی 3

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

طرفداری ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

نامه نیوز ورزشی 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

پارسینه ورزشی 2

جماران گوناگون 0

طرفداری ورزشی 0

افکارنیوز گوناگون 3

ایلنا گوناگون 1

برنا گوناگون 3

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

جام نیوز ورزشی 1

برنا گوناگون 8

فرتاک ورزشی ورزشی 0

ایلنا گوناگون 1

برنا گوناگون 0

فرتاک ورزشی ورزشی 0