طرفداری ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

ایلنا گوناگون 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 4

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 5

نامه نیوز ورزشی 6

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

تابناک ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

طرفداری ورزشی 2

تابناک ورزشی 3