صدای ایران گوناگون 0

صداوسیما ورزشی 2

پارسینه ورزشی 0

پارسینه ورزشی 2

جماران گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

صداوسیما ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 4

صداوسیما ورزشی 4

برنا گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

صداوسیما ورزشی 2

صداوسیما ورزشی 0

اقتصاد آنلاین گوناگون 2

نود تي وي ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 3

ایرنا ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 3