شبستان سیاسی 1

شانا نفت و گاز 7

شانا نفت و گاز 5

ایسنا آذربایجان شرقی 2

شانا نفت و گاز 1

شبستان فرهنگی و هنری 0

برنا گوناگون 0

ایکنا گوناگون 0

شبستان مهدویت 0

شبستان دینی و مذهبی 0

مشرق نیوز اقتصادی 1

ایکنا گوناگون 0

ایکنا گوناگون 0

دانا اقتصادی 0

آریا اقتصادی 4

موج گوناگون 0

آریا اقتصادی 0

مشرق نیوز سیاسی 0

ایسنا لرستان 3

ایسنا سیاسی 0

پول نیوز گوناگون 1

ایسنا کرمان 1

موج گوناگون 2

دانا سیاسی 3