شبستان قرآن و معارف 0

شبستان دینی و مذهبی 0

صداوسیما گوناگون 2

ایسنا یزد 2

شبستان دینی و مذهبی 0

شبستان سیاسی 0

شبستان دینی و مذهبی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

شبستان دینی و مذهبی 0

شبستان مهدویت 5

مشرق نیوز گوناگون 2

رکنا گوناگون 2

گلستان 24 گوناگون 4

مشرق نیوز گوناگون 2

موج گوناگون 4

شبستان مساجد و کانونها 3

مشرق نیوز گوناگون 2

مهر دینی و مذهبی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 5

مشرق نیوز گوناگون 4

شبستان قرآن و معارف 9

مشرق نیوز گوناگون 5

شبستان مساجد و کانونها 8

برنا گوناگون 0

ایلنا گوناگون 0