مهر آذربایجان غربی 1

برنا گوناگون 0

برنا گوناگون 0

مهر آذربایجان غربی 0

مهر آذربایجان غربی 1

برنا گوناگون 0

برنا گوناگون 0

مهر آذربایجان غربی 5

برنا گوناگون 3

مهر آذربایجان غربی 2

مهر آذربایجان غربی 1

مهر آذربایجان غربی 3

مهر آذربایجان غربی 2

برنا گوناگون 2

مهر آذربایجان غربی 18

مهر آذربایجان غربی 5

مهر آذربایجان غربی 4

مهر آذربایجان غربی 0

مهر آذربایجان غربی 16

مهر آذربایجان غربی 12

مهر آذربایجان غربی 8

برنا گوناگون 19

مهر آذربایجان غربی 10

برنا گوناگون 7

برنا گوناگون 15