ورزش 3 ورزشی 1

ایسنا ورزشی 0

تابناک ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

ایرنا ورزشی 1

فرتاک ورزشی ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 5

تابناک ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 2

ورزش 3 ورزشی 4

ایسنا ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 8

ورزش 3 ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 9

فرتاک ورزشی ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 5

روزنو ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 9

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3