الف اجتماعی 1

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

مهر بین‌الملل 0

نامه نیوز سیاسی 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مهر بین‌الملل 1

فانوس نیوز بین‌الملل 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

فانوس نیوز گوناگون 1

فانوس نیوز بین‌الملل 0

مهر بین‌الملل 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

آفتاب نیوز بین‌الملل 0

مشرق نیوز بین‌الملل 2

مهر بین‌الملل 0

مشرق نیوز گوناگون 0

مشرق نیوز گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 3

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 2

آفتاب نیوز بین‌الملل 1

مهر بین‌الملل 3

مهر بین‌الملل 3

مشرق نیوز بین‌الملل 1

مشرق نیوز بین‌الملل 0