ایلنا گوناگون 2

فرتاک ورزشی ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 4

ایسنا ورزشی 2

مشرق نیوز گوناگون 2

ایرنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 27

ایلنا گوناگون 6

پارس فوتبال فوتبال خارجی 27

ایلنا گوناگون 26

فرتاک ورزشی ورزشی 26

ایرنا ورزشی 24

ایسنا ورزشی 19

ایرنا ورزشی 71

مشرق نیوز ورزشی 18

پارس فوتبال فوتبال خارجی 30

جماران گوناگون 13

مشرق نیوز ورزشی 38