باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

مشرق نیوز ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

همشهری گوناگون 0

ایرنا ورزشی 0

ایرنا ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 0

گلستان 24 گوناگون 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

مشرق نیوز ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0

خبرآنلاین ورزشی 1

خبرآنلاین ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 0

دانا ورزشی 0

دانا ورزشی 0

باشگاه خبرنگاران ورزشی 0