شبستان مساجد و کانونها 0

شبستان مساجد و کانونها 1

شبستان قرآن و معارف 2

دانا فرهنگی و هنری 0

مهر فرهنگی و هنری 4

شبستان قرآن و معارف 3

صداوسیما گوناگون 0

عصرایران فرهنگی و هنری 1

مهر فرهنگی و هنری 0

مهر تهران 2

مهر اصفهان 11

شبستان مهدویت 11

مهر خراسان رضوی 8

شبستان مهدویت 10

ایکنا گوناگون 5

مهر یزد 7

ایکنا گوناگون 13

صراط فرهنگی و هنری 5

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 7

صراط چندرسانه ای 8

مهر گیلان 7

شبستان مهدویت 15

مهر زنجان 11

شبستان اجتماعی 6

ایکنا گوناگون 5