فردانیوز چندرسانه ای 2

آفتاب نیوز سیاسی 0

پارسینه بین‌الملل 0

صراط چندرسانه ای 2

پارسینه بین‌الملل 0

پارسینه بین‌الملل 2

الف بین‌الملل 4

رکنا گوناگون 1

پارسینه بین‌الملل 1

خردادنیوز گوناگون 0

برنا گوناگون 0

موج گوناگون 2

جام نیوز سیاسی 3

رکنا گوناگون 5

رکنا گوناگون 21

رکنا گوناگون 9

رکنا گوناگون 6

انتخاب چندرسانه ای 3

پارسینه اجتماعی 15

رکنا گوناگون 24

آفتاب نیوز سیاسی 11

رکنا گوناگون 5

آفتاب نیوز سیاسی 6

ایکنا گوناگون 1

رکنا گوناگون 3