ورزش 3 ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 0

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 0

نود تي وي ورزشی 3

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

مهر فوتبال خارجی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

نود تي وي ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 5

نود تي وي ورزشی 5

پارس فوتبال فوتبال خارجی 9

نود تي وي ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 4