ورزش 3 ورزشی 0

ایلنا گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 2

ایلنا گوناگون 4

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 2

ورزش 3 ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 6

نود تي وي ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 6

ورزش 3 ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

نود تي وي ورزشی 6

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 3

ایلنا گوناگون 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

ورزش 3 ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 2

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1