ورزش 3 ورزشی 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 7

ورزش 3 ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 4

باشگاه خبرنگاران ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 6

تابناک ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 7

مشرق نیوز ورزشی 7

ورزش 3 ورزشی 6

ورزش 3 ورزشی 7

ورزش 3 ورزشی 5

مشرق نیوز ورزشی 5

ایرنا ورزشی 8

پارس فوتبال فوتبال خارجی 14

ورزش 3 ورزشی 9

ورزش 3 ورزشی 7

الف ورزشی 3

باشگاه خبرنگاران ورزشی 9

مشرق نیوز گوناگون 4

ایرنا ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 8