صداوسیما بین‌الملل 0

تابناک اجتماعی 1

شبستان سیاسی 0

آریا بین‌الملل 7

صداوسیما بین‌الملل 3

صداوسیما بین‌الملل 4

آریا اقتصادی 6

فردانیوز بین‌الملل 7

فردانیوز فرهنگی و هنری 7

آریا بین‌الملل 3