مهر آذربایجان شرقی 4

دانشجو فرهنگی و هنری 0

مهر مازندران 7

مهر آذربایجان شرقی 0

مهر فرهنگی و هنری 8

دانشجو فرهنگی و هنری 0

باشگاه خبرنگاران چندرسانه ای 2

دانا فرهنگی و هنری 3

دانشجو فرهنگی و هنری 2

ایکنا گوناگون 2

مهر قزوین 3

مهر کردستان 6

مهر دینی و مذهبی 9

مهر دینی و مذهبی 13

دانشجو فرهنگی و هنری 7

الف فرهنگی و هنری 0

مهر فرهنگی و هنری 0

مهر فرهنگی و هنری 2

مهر قم 1

دانشجو فرهنگی و هنری 0

ایکنا گوناگون 1

مهر دینی و مذهبی 1

دانا فرهنگی و هنری 0

دانا فرهنگی و هنری 0