طرفداری ورزشی 2

پارس نیوز گوناگون 2

ورزش 3 ورزشی 2

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 6

ورزش 3 ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

طرفداری ورزشی 4

ورزش 3 ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 0

طرفداری ورزشی 0

طرفداری ورزشی 4

طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1