صداوسیما ورزشی 4

صداوسیما ورزشی 0

ایسنا ورزشی 4

فانوس نیوز ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

جام نیوز ورزشی 5

ورزش 3 ورزشی 0

مهر فوتبال داخلی 4

ایران اکونومیست ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 3

ایسنا ورزشی 0

صداوسیما ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 6

فانوس نیوز گوناگون 10

فانوس نیوز ورزشی 3

مهر فوتبال داخلی 6

موج گوناگون 9

ایسنا ورزشی 9

ایسنا ورزشی 5

صداوسیما ورزشی 3

موج گوناگون 7

ایسنا ورزشی 1

مهر ورزشی 3

ایسنا ورزشی 0