طرفداری ورزشی 0

ورزش 3 ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 0

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ورزش 3 ورزشی 1

ایلنا گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 3

طرفداری ورزشی 1

افکارنیوز گوناگون 2

پارس فوتبال فوتبال داخلی 1

ورزش 3 ورزشی 1

ورزش 3 ورزشی 1

طرفداری ورزشی 0

ایلنا گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0

ایلنا گوناگون 0

طرفداری ورزشی 0

رکنا گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 0

رکنا گوناگون 1

ورزش 3 ورزشی 3

افکارنیوز گوناگون 1

پارس فوتبال فوتبال داخلی 0