خردادنیوز گوناگون 0

اتاق خبر24 اجتماعی 1

فانوس نیوز اجتماعی 2

آفتاب نیوز سیاسی 7

فانوس نیوز گوناگون 5

فانوس نیوز اجتماعی 3

دانا سیاسی 12

خردادنیوز گوناگون 21

ایران اکونومیست سیاسی 50

ایران اکونومیست سیاسی 44

ایران اکونومیست سیاسی 21

ایران اکونومیست سیاسی 23

ایران اکونومیست سیاسی 18