فردانیوز سیاسی 5

بنکر بیمه 4

بنکر بیمه 2

تابناک اجتماعی 0

شمانیوز سیاسی 3

بنکر ارز و طلا 5

بنکر بیمه 1

شمانیوز سیاسی 17

پول نیوز اقتصادی 14

شمانیوز اقتصادی 13

شمانیوز فرهنگی و هنری 31

بنکر اقتصادی 19

بنکر اقتصادی 14

شمانیوز سیاسی 4

فردانیوز اجتماعی 23

صداوسیما اجتماعی 17

فردانیوز اجتماعی 7

پارس نیوز گوناگون 12

صداوسیما اجتماعی 14

فردانیوز سیاسی 25

بنکر اقتصادی 22

پارس نیوز گوناگون 14

فردانیوز سیاسی 18

فردانیوز سیاسی 22

صداوسیما اجتماعی 9