بنکر بیمه 3

صداوسیما اجتماعی 5

فردانیوز سیاسی 9

بنکر بیمه 5

بنکر بیمه 3

تابناک اجتماعی 0

شمانیوز سیاسی 3

بنکر ارز و طلا 8

بنکر بیمه 1

شمانیوز سیاسی 21

پول نیوز اقتصادی 14

شمانیوز اقتصادی 17

شمانیوز فرهنگی و هنری 36

بنکر اقتصادی 21

بنکر اقتصادی 14

شمانیوز سیاسی 4

فردانیوز اجتماعی 31

صداوسیما اجتماعی 19

فردانیوز اجتماعی 7

پارس نیوز گوناگون 12

صداوسیما اجتماعی 15

فردانیوز سیاسی 31

بنکر اقتصادی 23

پارس نیوز گوناگون 16

فردانیوز سیاسی 24