باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

مشرق نیوز گوناگون 0

فردانیوز چندرسانه ای 2

نامه نیوز چندرسانه ای 0

الف بین‌الملل 4

مشرق نیوز گوناگون 1

فردانیوز بین‌الملل 0

الف بین‌الملل 1

فردانیوز بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 5

باشگاه خبرنگاران فناوری 0

فردانیوز چندرسانه ای 0

مشرق نیوز چندرسانه ای 2

افکارنیوز گوناگون 0

فانوس نیوز بین‌الملل 0

مشرق نیوز گوناگون 3

مشرق نیوز گوناگون 1

فانوس نیوز بین‌الملل 10

فانوس نیوز بین‌الملل 0

مشرق نیوز گوناگون 6

مشرق نیوز چندرسانه ای 3

پارسینه بین‌الملل 8