سینا چندرسانه ای 0

سینا فناوری 0

سینا علمی 1

سینا علمی 1

سینا علمی 1

سینا فرهنگی و هنری 1

سینا فرهنگی و هنری 0

سینا فناوری 1

سینا علمی 1

سینا علمی 2

سینا فناوری 0

سینا فناوری 1

سینا چندرسانه ای 1

سینا علمی 0

سینا علمی 0

سینا علمی 0

سینا چندرسانه ای 1

سینا فناوری 0

سینا چندرسانه ای 1

سینا فرهنگی و هنری 0

سینا چندرسانه ای 0

سینا فرهنگی و هنری 1

سینا فناوری 3

سینا فناوری 2

سینا فناوری 2