ایرنا حقوقی و قضایی 1

ایرنا اقتصادی 0

ایرنا سیاست خارجی 0

ایرنا سیاسی 0

ایرنا سیاسی 0

ایرنا مازندران 1

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا خراسان رضوی 0

ایرنا بوشهر 0

ایرنا اصفهان 0

ایرنا اصفهان 0

ایرنا اصفهان 0

ایرنا تهران 0

ایرنا تهران 0

ایرنا تهران 0

ایرنا بین‌الملل 1

ایرنا بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 1

ایرنا بین‌الملل 0

ایرنا بین‌الملل 1

ایرنا بین‌الملل 1

ایرنا بین‌الملل 1

ایرنا ورزشی 1

ایرنا ورزشی 2