مهر فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

مهر فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 4

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 1